Jėzaus Kristaus malda, paliečianti visas svarbias gyvenimo sritis PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Ketvirtadienis, 20 Sausis 2011 11:10

Joe Morell: Atsiverskite Biblijas. Mato 6,9-13 „Todėl melskitės taip: ‚Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas Tavo vardas, teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir nevesk mūsų į pagundymą, bet gelbėk mus nuo pikto; nes Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen.

    Viešpats Jėzus Kristus pateikia maldos modelį. Tuo pačiu šis maldos modelis yra sveikas požiūris į gyvenimą. Ką tik pradėjome naujus metus, o nauji metai yra puiki proga įvertinti savo požiūrį ir į savo nuostatas. Šioje Rašto vietoje Jėzus Kristus paliečia visas svarbias gyvenimo sritis. Šioje Rašto vietoje yra penkios pagrindinės nuostatos, kurios turi būti mūsų požiūryje į gyvenimą. Aš noriu trumpai tai peržvelgti. Galime sakyti, kad čia yra penkios maldos.

    Mes puikiai žinome, kad mūsų dvasinis gyvenimas yra ne kas kita, kaip tarpusavio santykiai su Dievu. Kaip meldžiamės ir ko prašome, puikiai atskleidžia mūsų nuostatas, požiūrį ir ambicijas.

    Ši malda, kurios mus moko Jėzus, yra skirta tik išgelbėtiems žmonėms: tiems, kurie yra gimę iš naujo ir užmezgę asmeninius santykius su Dievu. Jeigu esi neišgelbėtas, tuomet ši malda ne tau. Jeigu esi neišgelbėtas, tai tuomet tau reikia padaryti atgailą. Atsisukti į Jėzų Kristų.

    Dar kartą skaitykime 9 eilutę. Pirmas dalykas, kurį Jėzus sako, yra: „Tėve mūsų“. Ko gi mus ši frazė moko? „Viešpatie, padėk man išmokti būti dėkingu Tau už tai, kad esi mane mylintis Tėvas, o ne rūstus teisėjas.“ Biblija mums sako, kad tuo momentu, kai iš naujo gimėme, kai tikėjimu priėmėme Jėzų Kristų, mes tapome Dievo vaikais.

     Jono 1,12: „Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais – tiems, kurie tiki Jo vardą.“ Aš esu išgelbėtas žmogus ir tai reiškia, kad Dievas yra mano Tėvas. O jeigu yra toks žmogus, kuris nėra pažinęs Kristaus savo Gelbėtoju, tai tuomet Dievas nėra tave mylintis Tėvas. Jis yra rūstus teisėjas.

    Pažvelkime į Jono 1,12 ir palyginkime šią eilutę su Jono 3,36: „Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi – gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rūstybė.“ Jono 1,12 rodo, kad Dievas yra mylintis tikinčiojo Tėvas. Jei esi neišgelbėtas, tai Dievas nėra mylintis Tėvas. Jis yra šventas teisėjas, kuris tave teis.

    Dievas yra mano Tėvas. Jis mane myli. Jis rūpinasi manimi. Jis guodžia mane. Mane pataiso. Dievas niekada manęs nepaliks ir neatsisakys, todėl aš ir meldžiuosi: „Viešpatie, padėk man būti dėkingam už tai, kad esi mane mylintis Tėvas, o ne teisėjas, kuris išlies savo rūstybę.“ Kodėl Dievas nėra tikinčiojo rūstus teisėjas? Kodėl taip nėra? Todėl, kad bausmė už mūsų, tikinčiųjų, nuodėmes buvo perkelta Kristui. Tai reiškia, kad tikinčiųjų nuodėmės jau nuteistos Jėzuje Kristuje. Jis prisiėmė kaltę, o mums yra atleista. Mes esame išgelbėti. Esame Dievo vaikai.

    Neišgelbėtas žmogus ir toliau lieka su savo nuodėmėmis. Jeigu toks žmogus numirs, tai ant jo bus išlieta Dievo rūstybė. Aš, išgelbėtas žmogus, meldžiuosi, sakydamas: „Dieve, dėkoju Tau už tai, kad esi mano Tėvas.“

    Paskaitykime dar kartą Mato 6,10: „Teateinie Tavo karalystė, tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.“ Ši eilutė rodo, kokia turėtų būti mūsų antroji nuostata į gyvenimą. Melsdamasis aš sakau: „Viešpatie, padėk man gyventi pagal Tavo amžiną valią, o ne pagal mano savanaudiškas ambicijas“. Kai mes gimstame antrą kartą, tai esame įkeliami į Dievo karalystę. Kai kurie žmonės įsivaizduoja, kad Dievo karalystė bus ateityje. Taip nėra. Jeigu esi išgelbėtas, tai jau dabar esi Dievo karalystėje. Jis yra tavo Karalius, o tu esi Jo karalystės pilietis. Ši karalystė yra amžina. Tai reiškia, kad Dievas tau, kaip šios karalystės piliečiui, yra numatęs amžiną tikslą ir amžinus planus. Todėl aš ir meldžiuosi: „Dieve, padėk man neiššvaistyti gyvenimo tuose reikaluose, kurie yra visiškai nevertingi. Padėk man investuoti savo gyvenimą į tai, kas yra amžina.“

    Būtent tai ir daro ta jauna meksikietė moteris, kuri misionierių konferencijoje pasakojo apie save, apie darbą skurdžiuose indėnų kaimeliuose. Indėnai liepė jai daugiau neatvykti, nes ketina nužudyti.

    Taigi aš meldžiuosi: „Viešpatie, padėk man būti dėkingu už tai, kad esi mano Tėvas.“ Tęsiu toliau: „Viešpatie, padėk man gyventi pagal Tavo amžinuosius planus ir amžinuosius tikslus.“

    Skaitykime Mato 6,11 eil.: „Kasdieninės mūsų duonos duok mums šiandien.“ Ši eilutė atskleidžia trečiąją nuostatą į gyvenimą. Meldžiuosi taip: „Viešpatie, padėk man kiekvieną dieną gyventi pasitikint Tavimi, priklausant nuo Tavęs, kad Tu parūpinsi tai, ko man reikia pragyvenimui.“ Arba kitaip pasakius: „Viešpatie, padėk man diena po dienos turėti dėkingą širdį. Padėk man nesiskųsti ir būti dėkingam.“

    Ar turi maisto? Ar turi drabužių? Ar turi stogą virš galvos? Jeigu tai turi, tai ko dar tau reikia? Dievas mums pasakė: „Nesirūpink rytojaus diena.“ Jis yra pasakęs, kad pasirūpina kasdieniais mūsų poreikiais, kurių mums reikia.

    Mato 6,12: „Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.“ Penktoji nuostata į gyvenimą. Čia Jėzus kalba apie blogį ir pagundymus. Meldžiuosi: „Viešpatie, padėk man pamatyti, kad aplink egzistuoja blogis ir blogi dalykai. Padėk man gyventi pergalingai prieš juos.“ Mums tenka išgyventi dvasinį konfliktą. Šėtonas kovoja prieš Dievo šventuosius. Jis kovoja ir prieš mane, ir prieš tave. Gali būti, kad kuriam laikui šėtonas pasitraukia, bet ateis toks momentas, kai jis vėl galingai puls. Jeigu esi išgelbėtas žmogus, tai gali būti garantuotas, jog turi priešą.

    Dabar mes gyvename paskutinėmis dienomis. O tai reiškia, kad šėtonas puola vis labiau ir labiau. Šėtonas priešinasi kiekvienam tikinčiajam. Jis priešinasi kiekvienai Naujojo Testamento bažnyčiai. Meldžiuosi: „Viešpatie, padėk man tai pamatyti ir suprasti.“ Mane, kaip išgelbėtą žmogų, nuolat puola blogis ir aš nuolat turiu kovoti dvasinę kovą. Meldžiuosi: „Dieve, padėk man pasiduoti Tau. Viešpatie, padėk man visą dėmesį sutelkti į Tavo šlovę. Padėk man gyventi pergalingai, kad Tau būtų šlovė.“

    Šioje Rašto vietoje pamatėme penkias maldas. „Viešpatie, padėk man būti dėkingu, jog esi mano Tėvas. Viešpatie, padėk man gyventi pagal Tavo karalystės tikslus. Viešpatie, padėk man diena iš dienos gyventi priklausant nuo Tavęs, pasitikint, jog Tu mane aprūpinsi. Viešpatie, padėk man parodyti, kuo daugiau gailestingumo ir malonės kitų žmonių atžvilgiu, jų nekritikuoti. Viešpatie, padėk man gyventi pergalingai šitame blogio valdomame pasaulyje.“

    Atsistokime ir pasimelskime: „Tėve, į Tave kreipiamės Jėzaus vardu. Viešpatie, dėkojame už šią paprastą maldą, kurios pavyzdį mums parodė Jėzus Kristus. Padėk mums suvokti, kad visa tai turi būti mūsų nuostatos arba požiūris į gyvenimą, kad mes į tuos dalykus turime būti susitelkę diena iš dienos.

    Dabar aš meldžiu už tuos žmones, kurie yra neišgelbėti. Gal tokių yra ir tarp mūsų? Meldžiu, kad jie suvoktų, kokia didžiulė Tavo meilė jiems, kad jie suvoktų, jog Tu tą meilę įrodei tada, kai siuntei savo Sūnų Jėzų Kristų mirti už jų nuodėmes. Taip pat padėk jiems suvokti, kad Jėzus Kristus yra prisikėlęs iš mirusiųjų, kad Jis numirė už mūsų nuodėmes, bet po to prisikėlė tam, kad mes būtume išteisinti. Viešpatie, meldžiu, kad žmonės pripažintų, jog jie yra nusidėjėliai, ir kreiptųsi į Tave tikėjimu, ir atgailaudami. Šito meldžiu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.

Joe Morell

2008-01-20, Marijampolė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting