Kuo tikime
 • Mes tikime, kad mylėti — didysis Viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymas, kuriam pavaldūs visi kiti įsakymai;

  Mt 22, 35—40; Jn 13, 34—35; 15, 12; 1 Jn 4, 7—21; 5, 1—3; Apr 2, 4—5.

 • Mes tikime į 66 Biblijos knygų kiekvieno žodžio neklaidingumą, visų jų įkvėptumą iš Dievo ir kad Biblija yra visiškai pakankamos tikėjimo bei mokymo taisyklės;

  Ps 119, 160; 2 Tim 3, 16—17.

 • Mes tikime triasmeniu Dievu: Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia, kurie visi yra vienodai dieviškai tobuli;

  Mt 28,19.

 • Mes tikime Biblijos pranešimu apie kūrinijos kilmę;

  (Pr 1, 2).

 • Mes tikime, jog Šėtonas yra nupuolęs angelas, Dievo ir žmogaus didžiausias priešas, šio pasaulio nuodėmingas valdovas ir kad jo likimas yra amžinajame Ugnies ežere;

  Iz 14, 12—15; Ez 28, 11—19;Mt 25, 41; 2 Kor 4, 4; Ef 6, 10—17; Apr 20, 10.

 • Mes tikime nenuodėmingu Jėzaus Kristaus gimimu (iš nekaltos mergaitės) ir nenuodėminga Jėzaus Kristaus žmogiškąja prigimtimi;

  Mt 1, 18—20; 2 Kor 5, 21; 1 Pt 2, 22.

 • Mes tikime Jėzaus Kristaus dieviškumu;

  Jn 10, 30; Jn 1, 1—14; Rom 9,5.

 • Mes tikime, jog Šventoji Dvasia yra dieviškasis Jėzaus Kristaus Bažnyčios valdytojas, globėjas;

  Lk 24, 49; Jn 14, 16—17.26; Apd 1, 4, 5, 8; 2, 1—4.

 • Mes tikime, jog stebuklingos dovanos, skirtos skelbėjų žodžių patvirtinimui pasibaigė tada, kai buvo užbaigta Biblija;

  Mk 16, 20; 1 Kor 13, 8—10.

 • Mes tikime, kad žmogus buvo sukurtas pagal Dievo įvaizdį ir gyveno tobulą gyvenimą, kol iš savo nenuodėmingos padėties nupuolė per sąmoningą nusidėjimą. To pasekmė — visi žmonės yra nusidėjėliai;

  Pr 1, 26; 3, 6—24; Rom 5, 12. 19.

 • Mes tikime, jog Jėzus Kristus kentėjo ir mirė už visą žmoniją, bet Jo auka veiksminga tik tiems žmonėms, kurie ja tiki;

  Iz 53, 6; Hbr 2, 9; 1 Pt 2, 24; 3, 18; 2 Pt 3, 9; 1 Jn 2, 2.

 • Mes tikime Jėzaus Kristaus fiziniu prisikėlimu, Jo žengimu į dangų, asmeniniu ir fiziniu Kristaus sugrįžimu, kuris įvyks prieš įkuriant žemėje Tūkstantmetę karalystę;

  Mt 28, 1—7; Apd 1, 9—11; 1 Tes 4, 13—18; Apr 19, 11—15.

 • Mes tikime tikinčiųjų į Viešpatį Jėzų prisikėlimu prieš Tribuliaciją ir Tribuliacijos šventųjų prisikėlimu po Tribuliacijos, taip pat netikinčiųjų prisikėlimu po Tūkstantmetės karalystės Baltojo sosto teismui, po kurio netikintieji bus amžiais įmesti į Ugnies ežerą. (Tribuliacija – tai 7 metų suspaudimų laikotarpis, išpranašautas Biblijoje);

  1 Tes 4, 13—18; Apr 20, 4—6; Apr 20, 11—15.

 • Mes tikime, jog bet kuris nusidėjėlis yra visiškai išgelbėtas malone per tikėjimą į Jėzų Kristų. Dvasiniam atgimimui būtina atgaila, paklūstant Dievui, bei tikėjimas į Viešpatį Jėzų Kristų.
           Lk 13, 3—5; Jn 3, 16—18; Apd 20, 21; Rom 6, 23; Ef 2, 8—9.
 • Šventoji Dvasia įtikina nusidėjėlius, o kiekvieną tikintįjį dvasiškai atgaivina, užantspauduoja, saugoja ir jame apsigyvena;

  Jn 3, 6; Jn 16, 8—9; Rom 8, 9—11; 1 Kor 6, 19, 20; Ef 4, 30; Tit 3, 5.

 • Mes tikime, jog visi žmonės, kurie tiki Jėzumi Kristumi Išgelbėtoju, yra Jame amžinai saugūs ir nežus;

  Jn 3, 6; 5, 24; 10, 27—30; Rom 8, 35—39; Hbr 10, 39; 1 Pt 1, 5.

 • Mes tikime, jog Dievas bendrauja su tikinčiaisiais kaip su savo vaikais: Jis baudžia nepaklusniuosius ir atlygina paklusniesiems;

  Mt 16, 27; 25. 14—23; Jn 1, 12; Hbr 12, 5—11; 2 Jn 8; Apr 22, 12.

 • Mes tikime, jog Jėzus Kristus įkūrė savo Bažnyčią, atlikdamas žemiškąją misiją, ir kad ji visada yra vietinis, matomas surinkimas, sudarytas iš pagal Raštą pasikrikštijusių tikinčiųjų, kurie sutarę tokius tarpusavio santykius, kad vykdytų Viešpaties Jėzaus Kristaus pavedimą. Kiekviena Bažnyčia yra nepriklausoma, save valdanti organizacija ir jokia kita bažnytinė organizacija negali turėti jai įtakos. Mes tikime, kad Jėzus Kristus Didįjį Pavedimą davė tiktai Naujojo Testamento pavyzdžio Bažnyčiai ir kad Jis pažadėjo savo bažnyčių amžinybę;

   Mt 4, 18—22; 16, 18; 28, 19—20; Mk 1, 14—20; Jn 1, 35—51; Ef 3, 21.

 • Mes tikime, jog Viešpaties Bažnyčiai yra duoti du įsakai: krikštas ir Viešpaties vakarienė. Krikštas pagal Šv. Raštą, t. y. atgailaujančių tikinčiųjų panardinimas į vandenį, kurį gali įvykdyti tik Naujojo Testamento Bažnyčia, vadovaudamasi jai duotais įgaliojimais vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties vakarienė yra įsakas atminti Kristaus auką, apribotas tik Bažnyčios nariams;

   Mt 28, 19—20; Apd 8, 12—38; Rom 6, 4; 1 Kor 5, 11—13; 11, 1—2, 17—20, 26.

 • Mes tikime, jog Bažnyčioje yra dvi dieviškai nustatytos pareigos — pastoriai ir diakonai. Jais turi būti žmonės, kurių tinkamumas šioms pareigoms išdėstytas Laiškuose Titui ir Timotiejui;

 • Mes tikime, jog visos asociacijos, draugijos ir komitetai iš tikrųjų turi būti tik bažnyčių kontroliuojami tarnai;

  Mt 20, 25—28.

 • Mes tikime, kad kiekviena vyriausybė yra įsteigta Dievo tvarkai palaikyti ir žmonių interesams ginti. Tikintieji turi gerbti valstybės vadovus, melstis už juos ir paklusti jiems. Tikintieji gali nepaklusti valstybės vadovams, kada šie prieštarauja Dievo valiai, atskleistai Šventajame Rašte (Apd 4, 19; 5, 29). Taip pat tikinčiųjų bendruomenė negali nurodinėti vyriausybei, kaip tvarkyti šalies interesus, o vyriausybė negali nurodinėti tikinčiųjų bendruomenei, kaip ši turi tvarkytis savo viduje.

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting