Dėl ko aš šiandien noriu sekti Jėzų? PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Svečių pamokslai
Ketvirtadienis, 21 Lapkritis 2013 13:03
Misionierius Gintaras Jakubcevičius: Kristui misijos buvo labai svarbus tikslas. Jis eidavo į tas vietas, lankė žmones, kuriems tikrai reikėdavo Dievo pagalbos. Jis žinojo žmonių širdis, žinojo, kuris yra pasiruošęs priimti Dievo žodį. Mes tokios galios neturime. Mes nežinome, kurie yra pasiruošę, nematome žmonių širdžių. Kristus davė įsakymą: „Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones.“

Ar prisimenate atvejį, kai Jėzus pasiliko Jeruzalėje, o motina ir Juozapas Jo ieškojo tarp giminių ir pažįstamų. Po to jie sugrįžo į Jeruzalę.

Luko 2,49: „Jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“

Jeigu šiandieną jūsų dvylikos metų sūnus pasakytų: „Kam manęs ieškote? Aš turiu daug darbų, reikalų“, jis nusipelnytų bausmės.

Marija laikė Jėzaus pasakytus žodžius savo širdyje. Šiandien patyrinėsime, kodėl žmonės ieško Jėzaus? Dėl ko aš seku Jėzų? Kodėl Jo ieškau? Ką noriu iš Dievo gauti?

1. Žmonės sekdavo Jėzų, nes troško kažko naudingo. Tie žmonės ieškojo materialių dalykų. Ir dabar tokių sutinkame.

Jono 6 skyriuje Jėzus padarė stebuklą. Padaugino duoną ir žuvis. Pamaitino penkis tūkstančius vyrų. Jono 6,25-27 „Suradę Jį kitoje ežero pusėje, jie klausinėjo: „Rabi, kada čia atvykai?“ Jėzus, atsakydamas jiems, tarė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs ieškote manęs ne todėl, kad matėte ženklų, bet kad prisivalgėte duonos lig soties. Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jį duos jums Žmogaus Sūnus, nes Tėvas – Dievas Jį savo antspaudu yra pažymėjęs“.

Jėzus, padarydamas šį stebuklą, turėjo kitų tikslų. Jis norėjo, kad žmonės suprastų, jog yra Dievo siųstas. Kai kurie tikėjo, kad Dievo Sūnus atneš jiems išgelbėjimą, bet akivaizdu, kad daugeliui tai buvo uždengta.

Vienintelis Jėzus gali pamatyti mūsų širdies motyvus.

Jono 6,66 „Nuo to laiko daug Jo mokinių pasitraukė ir daugiau su Juo nebevaikščiojo.“

Žmonės greitai Jį paliko. Taip atsitinka ir mūsų dienomis, jeigu žmogaus širdies motyvas nėra nukreiptas tinkama linkme.

Kai tikintiesiems sunku, jie lankosi bažnyčioje, meldžiasi, o kai bėdos baigiasi, jie nebeateina. Sako: „Viskas ir taip gerai. Šiuo metu pagalbos man nereikia. Esu labai užsiėmęs. Pasimelsiu namuose. Nėra tikslo tarnauti.‘ Ir po kurio laiko žmogus atpuola. Tokia yra tiesa.

Tie žmonės, kurie bažnyčioje ieško gerovės iš Kristaus rankų, ilgai neužsibūna. Tad būtina ištirti savo širdį: dėl ko aš šiandieną ieškau Jėzaus? Dėl ko esu čia? Dėl ko meldžiuosi ir giedu giesmes? Gal šiuo metu kažko ieškau, gal atėjau čia, nes esu suspaudime? Jeigu taip yra, mes ilgai nebūsime. Pats Jėzus sakė, kad tokie žmonės pasitraukia.

2. Žmonės sekė Jėzų dėl gyvenimo tiesos. Biblijoje mes sutinkame tokių žmonių: Rašto žinovai ir fariziejai. Kai Jėzus pamokslavo užlipęs ant kalno, daugelis įtikėjo. Minios stebėjosi jo mokymu, nes Jis mokė juos kaip turintis valdžią.

Iš tikrųjų Jis turi valdžią čia, žemėje. Nikodemas atėjo pas Jėzų Jo pasiklausyti, paklausinėti. Kada atėjo? – Naktį. Ar manote, kad dieną neturėjo laiko? Ne. Nikodemas pas Jėzų atėjo naktį, kad kiti nematytų. Daugelis Rašto žinovų negalėjo pripažinti, kad Jėzus yra Dievo siųstas Sūnus.

Dievas lietė Nikodemo širdį, kreipė ją tinkama linkme, bet jis nenorėjo viešai išpažinti, kad Kristus yra vienintelis teisus, o žmonės nuolat daro klaidas.

Jėzus vienintelis sakė tiesą. Jono 12,42-43 „Vis dėlto daugelis įtikėjo Jėzų net iš vyresnybės, tačiau dėl fariziejų Jo neišpažino, kad nebūtų pašalinti iš sinagogos, nes žmonių šlovę jie brangino labiau už Dievo šlovę.“

Čia yra ta žmonių grupė, kurie ieškojo tiesos, atrado tiesą, įtikėjo, bet negalėjo sekti toliau. Jie laviravo. Ką Kristus nori mums suteikti? Jis nori suteikti ne tik naują širdį, bet ir naują gyvenimą, kad ir mūsų darbai pasikeistų. Prisiminkime apaštalą Paulių. Kristus pakeitė ne tik jo širdį, bet ir visą gyvenimą. Paulius tarnavo ir padarė daug dalykų.

Biblijoje skaitome apie turtingą jaunuolį, kuris priėjo prie Jėzaus ir klausė, ką jis gali gero padaryti, kad turėtų amžinąjį gyvenimą? Jėzus atsakė: „Laikykis įsakymų. Mato 19,21-22 „Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane“. Išgirdęs tuos žodžius, jaunuolis nuliūdęs pasitraukė, nes turėjo daug turto.“

Jaunuoliui trūko dvasinių dalykų. Jam pagailo išdalinti savo turtą vargšams.

Nėra blogai turėti turto, bet svarbu, kad jis nebūtų žmogaus gyvenime pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje turi būti Dievas.

Jei ištyrę savo širdį, atrandame negerų dalykų, nenusiminkime, nes visada tai galima ištaisyti ir eiti teisingu keliu. Tuomet būsime laimingi.

3. Žmonės sekė Jėzų, nes savo gyvenime jie ieškojo ypatingų tikslų. Jie ieškojo vilties. Luko 5,27-31 „Po to išėjęs Jis pastebėjo muitininką, vardu Levį, sėdintį muitinėje, ir jam tarė: „Sek paskui mane!“ Tas atsikėlė ir, viską palikęs, nusekė paskui Jį. Levis savo namuose iškėlė Jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko gausus būrys muitininkų ir kitų svečių. Rašto žinovai ir fariziejai murmėjo ir prikaišiojo Jėzaus mokiniams: „Kodėl jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais?“ Jėzus jiems atsakė: „Ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams.“

Jėzus atėjo pas muitininką, kuris buvo ligonis. Jam reikėjo dvasiškai pagyti. Jam reikėjo gyvenime kitų tikslų. Levis rinko mokesčius. Žmonės dažnai jų nekęsdavo.

Ateina Jėzus ir paprastai pasako: „Sek paskui mane“. Ar Jėzus užbūrė muitininką? Ne. Levis ieškojo gyvenimo tikslo.

Aš ieškojau gyvenimo tikslo ir karjera man nebuvo svarbus dalykas. Jono 6,67-69 „Tada Jėzus paklausė dvylika: „Gal ir jūs norite pasitraukti?“ Simonas Petras atsakė: „Viešpatie, pas ką mes eisime?! Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pažinome, kad Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“.

Aš tiriu save. Kito Gelbėtojo nematau, negirdėjau ir tikrai nėra. Gelbėtojas yra Jėzus Kristus. Aš esu laimingas, dirbdamas Dievo darbą, kaip misionierius, ir kito kelio negaliu įsivaizduoti.

Aš taip pat noriu kartu su apaštalu Petru pasakyti: „Kito kelio nėra. Pas ką gi šiandien aš galiu nueiti? Kas man duos tokį palaimintą gyvenimą, kaip duoda Kristus?

Jėzus dvylikos metų žinojo savo tikslą ir tarnavo Tėvui. Jis įvykdė valią. Ir mes eikime ten, kur nori Dievas.

2013-09-29, Marijampolė

 

 

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting