Kas Biblijoje rašoma apie Mariją, Jėzaus motiną PDF Spausdinti El. paštas
Pamokslai - Pastoriai
Antradienis, 11 Rugsėjis 2012 13:07

Irmantas Beržinis: Žmonės stengiasi Dievui patikti ir švenčia įvairias šventes. Šiandien taip pat švenčiama religinė šventė - Žolinė. Ką Žolinė reiškia? Marijos ėmimo dangun diena. Kalbama, kad ji buvo paimta į dangų su kūnu.

Iki Adomo ir Ievos nuodėmės normali žmogaus būsena buvo tokia: kūnas negenda, siela nenusidėjusi Dievui ir dvasia sujungta su Dievo Dvasia.Bet po nuopuolio būsena tokia: siela nusidėjusi ir kalta prieš Dievą, dvasia atskirta nuo Dievo, kūnas gendantis ir suges. Kūnas eina į žemę, siela į pragarą dėl nuodėmės, o dvasia yra atskirta nuo Dievo. Dievas sudarė galimybę žmogaus sielai sugrįžti pas Dievą, kūnas ir toliau yra, bet dėl kūno Jis yra davęs pažadą.

Dėl sielos jis dabar rūpinasi, kad būtų išgelbėta ir nenueitų ten, kur ji dėl savo nuodėmių turėtų patekti. Dievas suteikė galimybę žmogaus dvasiai susijungti su Dievo Dvasia. Žmogaus kūnas turėtų suirti ir nesvarbu, ar asmuo susitaikęs su Dievu, ar nesusitaikęs. Viešpats yra Visagalis ir kartais daro išimtis. Ar Dievas gali taip padaryti, kad žmogaus kūnas, siela ir dvasia nueitų pas Jį? Taip.

Kai kurie žmonės priskiria tokį išimtiną dalyką ir Marijai. Šiandien pasižiūrėsime, ką Raštas apie tai sako.

Biblijoje randame aprašytus du žmones, kurie išvengė kūno mirties. Vienas asmuo, gyvenęs dar prieš tvaną, vardu Henochas. Pradžios 5,21: ,,Henochas, būdamas šešiasdešimt penkerių metų, susilaukė Matūzalio. Henochas, gimus Matūzaliui, vaikščiojo su Dievu tris šimtus metų ir susilaukė sūnų bei dukterų. Taigi Henocho amžius buvo trys šimtai šešiasdešimt penkeri metai. Henochas vaikščiojo su Dievu ir jo nebeliko, nes Dievas pasiėmė. Šioje vietoje paminėtas išskirtinis dalykas, kad Henochas vaikščiojo su Dievu ir Dievas jį pasiėmė ir jo nebeliko. Tada ir baigėsi Henocho metų skaičiavimas. Jam nereikėjo mirti.

Antras žmogus, kuriam nereikėjo patirti kūno mirties - Elijas. 2 Karalių 2,9: ,,Kitoje Jordano pusėje Elijas tarė Eliziejui: ,,Ko norėtum, kad padaryčiau, prieš tai, kai būsiu paimtas nuo tavęs?Eliziejus atsakė: ,,Prašau, kad tavo dvasios būtų dvigubai ant manęs. Elijas atsakė: ,,Prašai sunkaus dalyko. Jei matysi, kai mane paima, bus tai tau, bet jei nematysi - nebus. Jiems bekalbant ir einant toliau, pasirodė ugninis vežimas bei ugniniai žirgai ir perskyrė juodu. Taip Elijas buvo paimtas viesulu į dangų. Eliziejus tai matė ir šaukė: ,,Mano tėve, mano tėve! Izraelio kovos vežimai ir jo raiteliai!Ir jis daugiau jo nebematė. Tuomet jis persiplėšė drabužius.

Eliziejus buvo Elijo mokinys. Matome, kad Elijus buvo paimtas viesulu ir jo mokinys tai matė. Šis paėmimas įvyko po tvano.

Naujajame Testamente randame paminėtą vieną ėmimą dangun. Tai - pats Jėzus Kristus, kuris patyrė fizinę mirtį, bet Jis buvo prikeltas ir Jo kūnas buvo perkeistas. Šis įvykis aprašytas Apaštalų darbų 1,1-2: ,,Pirmoje knygoje, Teofiliau, parašiau apie viską, Jėzus pradėjo daryti ir mokyti iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios Jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir kalbėdamas apie Dievo karalystę. Kartą, būdamas kartu su jais, liepė jiems nepasišalinti Jeruzalės, bet laukti Tėvo pažado, - ,,apie kurį, - pasakė Jis, - esate girdėję manęs, nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia. Susirinkusieji paklausė Jį: ,,Viešpatie, gal Tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę?Jis jiems tarė: ,,Ne jūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo valdžia. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis paslėpė nuo akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie atsirado du vyrai baltais drabužiais ir tarė: ,,Vyrai galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į dangų? Tas pats Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip matėte žengiantį į dangų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę vadinamojo Alyvų kalno, esančio netoli Jeruzalės, tokiu atstumu, koks leidžiamas nueiti per sabatą.

1 eil. minima knyga yra Evangelija pagal Luką. Jėzus Kristus pasakė svarbius žodžius, kad jie taps Jo liudytojais ir pakilo į dangų. Tai yra sunkiai įsivaizduojamas dalykas.

Kito paėmimo Rašte nerasite. Yra paminėta, kad ateityje tikintieji bus paimti su perkeistais kūnais.

Grįžkime prie klausimo: ,,Ar Marija buvo paimta su kūnu?“

Kai kurie žmonės gali klausti mūsų: ,,Kodėl nešvenčiate šios labai garbingos šventės?“

Mes žinome, kad Rašte pasakyta, jog Marija yra palaiminta tarp moterų, nes Dievas jai suteikė didelę malonę, kad per ją gimtų Viešpats. Mes gerbiame Mariją, bet Rašte nerandame Marijos žengimo į dangų, toks faktas neminimas. Arba tas įvykis nėra labai svarbus (nors manome, kad taip nėra, nes tai labai svarbus, išimtinas įvykis), arba to paėmimo dangun nebuvo ir todėl jis Biblijoje neminimas. Nepaminėti ir kitų Dievo vyrų: Petro, Jono, Povilo paėmimai dangun. Rašte nerasite Marijos išskirtinumo. Rašte rašoma, kad ji palaiminta tarp moterų. Elžbieta, kupina Šventosios Dvasios, o tai reiškia Dievo įkvėpta, balsiai sušuko (Luko 1,42): ,,Palaiminta tu tarp moterų ir palaimintas tavo įsčių vaisius!Juk čia nepasakyta, kad Marija palaiminta virš moterų, bet pasakyta, kad buvo palaiminta tarp kitų moterų. Ji buvo dievota ir Dievas pasirinko ją, kad per Mariją ateitų Kristus. Yra mokymų, kuriais siekiama Mariją iškelti kuo aukščiau, nes ji Dievo motina.

Klausimas: ar Marija yra Jėzaus motina? Taip. Ar Kristus yra Dievas? Taip. Jėzus turėjo žmogaus kūną. Jis nebuvo vien tiktai žmogus, bet Jis buvo Dievas žmoguje. Jis buvo ir Dievas, ir žmogus kartu. Tą kūnišką prigimtį gavo per Mariją, bet dievišką prigimtį Jis turėjo visada, nes visada buvo Dievas. Jis buvo iki pasaulio sukūrimo.

Sakoma, kad mes turime Dievui melstis per Mariją, kad ji užtars mus prieš Dievą.

Rašte sakoma, kad Kristus nėra nepasiekiamas. Mato 11,28: ,,Ateikite pas mane visi, kurie vargstate, ir esate prislėgti ir jus atgaivinsiu“ ir Žydams 4,16: „Todėl drąsiai artinkimės prie malonės sosto, kad gautume gailestingumą ir rastume malonę pagalbai reikiamu metu.“

Mes norime išsiaiškinti, kokią padėtį, kokią svarbą Rašte užima Marija, kokie jos titulai, jei tokie yra.

1. Marija nebuvo nenuodėminga. Tai matome Luko 1,47: ,, ...ir mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju. Ji pripažįsta, kad jai reikalingas Gelbėtojas. Jei žmogus nebūtų nusidėjęs, galėtų sakyti: ,,Man nereikia Gelbėtojo. Aš ir taip esu tinkamas Dievui“.

2. Marija nebuvo Jėzaus išskirta. Mato 12,46-50: ,,Jam tebekalbant minioms, štai Jo motina ir broliai stovėjo lauke ir norėjo su Juo pasikalbėti. Tada kažkas pranešė Jam: ,,Štai Tavo motina ir broliai stovi lauke ir nori su Tavim pasikalbėti. Jis atsakė pranešusiam: ,,Kas yra mano motina ir kas yra mano broliai?Ir , ištiesęs ranką į savo mokinius, tarė: ,,Štai mano motina ir mano broliai! Kiekvienas, kas vykdo mano dangiškojo Tėvo valią, yra mano brolis, ir sesuo, ir motina.

3. Ji negalėjo įtakoti ir vadovauti savo Sūnui. Jono 2,3-44: ,, Pritrūkus vyno, Jėzaus motina Jam sako: ,,Jie nebeturi vyno. Jėzus jai atsakė: ,,O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda.

4. Marija nebuvo laikoma aukštesne už kitus tikinčiuosius. Luko 11,27-28: ,,Jėzui bekalbant, viena moteris minios Jam garsiai sušuko: ,,Palaimintos įsčios, kurios Tave nešiojo, ir krūtys, kurias žindai!Jis atsiliepė: ,,Labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo Žodžio ir Jo laikosi.

Klausimas: kur dabar yra Marija? Ji tikėjo Jėzumi, kaip Kristumi ir todėl ji buvo išgelbėta. Jos, kaip ir kiekvieno tikinčiojo, siela eina po mirties ten, kur yra Viešpats, o kūnas lieka. Niekur Rašte nerandame, kad Marijos kūnas paimtas į dangų.

Ateis tokia diena, kai paėmimas su kūnais bus masiškas. Kūnai bus pakeisti. 1Tes 4,13-18: ,,Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte, kaip kiti , kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo. Ir tai jums sakome Viešpaties Žodžiu, jog mes, gyvieji, išlikusieji iki Viešpaties atėjimo, nepralenksime užmigusiųjų. Nes pats Viešpats nužengs dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia, paskui mes, gyvieji, kartu su jais, būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Tesalonikiečiai laukė Kristaus atėjimo. Jų tarpe mirė tikintieji, tesalonikų nariai pradėjo prarasti viltį, kad bus paimti į dangų ir susitiks su Viešpačiu. Todėl šiose eilutėse jie yra nuraminami. Tas paėmimas nesitęs dieną, dvi, savaitę ar mėnesį. Būsime paimti su pakeistais kūnais akimirksniu. Taip skaitome ir to laukiame, o kol kas gyvename šituose kūnuose ir tarnaujame Viešpačiui. Kurie esame išgelbėti ir susipažinę su Viešpačiu Jėzumi Kristumi, suprantame, kad blogiausia jau praeityje.

Dabar turime išmokti gyventi taip, lyg Viešpats šiandien ateitų ir paimtų. Tik išgelbėtiems yra duota laukti Viešpaties atėjimo ir pakėlimo į dangų.

Irmantas Beržinis Marijampolės baptistų bažnyčios pastorius

2005-08-14, Marijampolė

 
Marijampolės baptistų bažnyčia, Powered by Joomla! Theme made by SiteGround web hosting